Corporate Solutions grupas ESG politikas mērķi

SIA Corporate Solutions un tās meitas uzņēmumi, (turpmāk - Grupa) ir apņēmusies integrēt atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi, nosakot atbildīgas un ilgtspējīgas rīcības politiku savā ikdienā un attiecībās ar mūsu klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem un sabiedrību.

Par savām vērībām Grupa ir izvirzījusi profesionalitāti, sadarbību un iniciatīvu. Šīs vērtības kalpo kā instrumentārijs, ar kuras palīdzību uzņēmumu grupa realizē ilgtspējībā virzītu uzņēmējdarbību. 

 

Sociālā atbildība

Grupā tiek nodarbināti vairāk nekā 150 dažādu jomu darbinieku. Industrija, kurā darbojas grupas uzņēmumi (Informāciju tehnoloģiju nozare), ir ar augstu cilvēkresursu ietilpību. Informāciju tehnoloģiju nozare prasa nepārtrauktu personāla kompetenču pilnveidi, un šīs nozares iespējas - strādāt no jebkuras vietas pasaulē, uzliek mums uzdevumu spēt konkurēt ar potenciālajiem darba devējiem no visas pasaules. Nodrošinot ilgtspējīgu uzņēmumu grupas attīstību, personāla politikai ir svarīga loma uzņēmumā. Kā viens no industrijas līderiem Latvijā, Grupa saprot savu lomu IT nozares vides veidošanā, kur taisnīga, uz darbinieka labbūtību un profesionālo attīstību vērsta personāla politika, stiprina ne tikai uzņēmuma konkurētspēju, bet arī dod savu pienesumu valsts IT nozares ilgtspējā.

Kā sociāli atbildīgs uzņēmums, realizējam un ievērojam sekojošas iniciatīvas un principus:

 • Pirmā darbavieta jaunajiem speciālistiem

Esam izveidojuši jauno speciālistu mentoringa programmu, sniedzot iespējas IT industrijas jaunajiem speciālistiem iegūt praktiskas darba zināšanas gan praktikantiem, gan augstskolu absolventiem, kas tikko uzsākuši savas darba gaitas.

Piedalāmies Latvijas augstskolu un koledžu rīkotajos pasākumos, kur iepazīstinām topošos nozares profesionāļus par mūsu uzņēmuma grupas prakses vietām un darba piedāvājumiem.

Kā savu mērķi esam apņēmušies katru gadu nodrošināt jauno speciālistu piesaisti ar prakses vietām vai “pirmo” darba līgumu, 10% apmērā no kopējā Grupas darbinieku skaita.

 • Rūpes par strādājošo labbūtību

Mēs apņemamies strādāt pie darbinieku labbūtības attīstības, tā rūpējoties par viņu fizisko un emocionālo veselību, finansiālo pārticību, darba un privātās dzīves sabalansētību, profesionālās izaugsmes un piederības vajadzību apmierināšanu.

 • Fiziskās darba vides nodrošinājuma kvalitātes uzlabošana.

Galvenokārt ar mērķi - nodrošināt darbiniekiem kvalitatīvu darba vidi, Grupa 2018. gadā iegādājās biroja ēku kompleksu Pārslas ielā 3, Rīgā. Uzņēmums tajā nepārtraukti veic investīcijas, pielāgojot darba un atpūtas vidi, dažādo uzņēmuma grupas darbības virzienu speciālistu vajadzībām. Jau pašreiz vairāk kā 75% visu biroju telpu ir aprīkotas ar ventilācijas sistēmām, bet līdz 2027. gadam tiks aprīkoti 100% no visu uzņēmuma biroju telpām. Tajās pastāvīgu gaisa temperatūru nodrošina “ēku vadības sistēma”, kam pieslēgta rekuperācijas, gāzes apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmas. Atbilstoši darbinieku vajadzībām, tiek nodrošināta darba vietas ergonomika. Biroja ēkās un biroja kompleksa teritorijā tiek iekārtotas atpūtas zonas. Darbinieku personiskajiem transporta līdzekļiem biroja kompleksa teritorijā ir izveidots stāvlaukums un velo novietne ar uzlādes iespējām. Līdz 2027. gadam plānots arī uzstādīt automašīnu elektrouzlādes staciju.

Uzņēmumā tiek organizētas ikgadējas darbinieku aptaujas, kur mērķis ir nodrošināt ne mazāk kā 90% darbinieku apmierinātību ar uzņēmuma nodrošināto darba vidi.

 • Konkurētspējīgs atalgojums un izaugsme.

Grupas atalgojuma politika balstās uz nozaru amatalgām, kuru apmēriem seko līdzi uzņēmuma grupas personāla vadība, tai skaitā arī piedaloties atalgojuma pētījumos un konkrētā darbinieka kvalifikācijas un ieņemamā amata. Savukārt atalgojuma izmaiņas tiek pārskatītas katru gadu, balstoties uz darbinieku individuālās izaugsmes programmas izpildi vai arī biežāk, ja mainās darbinieka kvalifikācija vai darba pienākumi. Atbilstoši individuālai vai kolektīvai mērķu izpildei, darbiniekiem ir paredzēta prēmēšanas sistēma. Katru gadu tiek sagatavots personāla apmācības plāns, kam ir tieša ietekme uz darba algas ikgadējo pārskatu vai amata kategorijas izmaiņām.

 • Emocionālā labbūtība

Rūpēs par darbinieka mentālo veselību un noturību, Grupa ir apņēmusies attīstīt harmonisku un emocionālu veselīgu darba vidi, ko veidojam ar vienotām vērtībām, jēgpilnu un elastīgu darba pieeju un stresa vadības prasmju pilnveidošanu.

Par savām vērtībām esam pieņēmuši profesionalitāti, sadarbību un iniciatīvu un, kā atbalstu šo vērtību iedzīvināšanai darba vidē esam izveidojuši darbinieku savstarpējo novērtējumu sistēmu - “Scoring sistēma”, kas uzņēmumā jau funkcionē vairāk kā gadu. Stresa vadības prasmju pilnveidei, darbiniekiem tiek piedāvāti kursi vai “koučinga” pakalpojumi. “Elastīgs darbs” un iespējas veikt darbu arī attālināti ļauj sabalansēt darba pienākumu pildīšanu un privāto dzīvi. 2023. gadā uzņēmumu grupa ieguva programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu.  Uzņēmumu grupas personāla vadības uzdevumos ir sekot līdzi darbinieku psihoemocionālajai labbūtībai gan veicot individuālas pārrunas, gan noskaidrojot to ikgadējās aptaujās.

 • Fiziskā veselība un darba traumatisms.

Rūpējoties par darbinieku veselību, uzņēmums nodrošina darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises un interesentiem tiek apmaksātas sporta nodarbības. Lai mazinātu darba traumatismu, uzņēmumu grupā tiek veiktas Darba aizsardzības un ugunsdrošības apmācības.

 • 2.5 Sociālā labbūtība

Attiecības ar kolēģiem, sadarbība ar vadību, komunikācija, caurspīdīgums un piederības sajūta, tie ir aspekti, kas veido sociālo labbūtību un ir svarīgs uzņēmuma ilgtspējības aspekts. Grupā ir izveidots iekšējais komunikāciju kanāls, kurā darbiniekus informē par uzņēmuma aktualitātēm, iepazīstina ar jaunajiem darbiniekiem, publicē foto un video no uzņēmuma pasākumiem. Ikgadējās aptaujās tiek dota iespēja uzņēmumā strādājošajiem izteikt savu viedokli par sadarbību ar vadību, kolēģiem, sniegt savu vērtējumu par sadarbību ar darba devēju, apmierinātību ar atalgojumu, novērtējumu un citiem aspektiem, sniegt savus komentārus un paust viedokli. Katru gadu tiek veiktas pārrunas ar darbiniekiem par mērķu izpildi, individuālo izaugsmi un uzstādīti jauni mērķi un uzdevumi, uzklausīts darbinieka vērtējums par sadarbību ar tiešo vadību.

 • Daudzveidība un iekļautība.

Grupa ir apņēmusies veicināt daudzveidību un iekļautību. Mēs respektējam un novērtējam personības, profesionālās vides un izglītības atšķirības, kā arī individuālās vecuma, dzimuma, ģeogrāfiskās izcelsmes, seksuālās orientācijas un invaliditātes noteiktās atšķirības. Mēs esam pārliecināti, ka daudzveidība paplašina mūsu redzējumu, uzlabo mūsu sniegumu un uzlabo darbinieku labbūtību.

No 10 uzņēmuma grupas augstākās vadības komandas pārstāvjiem, piecas ir sievietes. 2024. gada sākumā uzņēmums kopumā nodarbināja 166 darbiniekus, no kuriem 69 darbinieki jeb 42% ir sieviešu. Arī paaudžu ziņā uzņēmumā ir liela dažādība, tā 23 darbinieki jeb 14% ir vecāki par 50 gadiem, bet 13 darbinieki jeb 8% no visiem strādājošajiem ir vecumā līdz 23 gadiem. Mēs esam nodrošinājuši mūsu biroja kompleksā piekļūstamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tādējādi radot iespējas nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti.

 

Korporatīvā pārvaldība

Grupas pārvaldības modelis

SIA Corporate Solutions ir holdingkompānija, kas realizē uzņēmumu vadībā  iesaistītu holdingkompānijas darbību (Centrālo biroju darbība). Savukārt holdingā (Grupā) ietilpstošie meitas uzņēmumi savu darbību realizē IT nozares dažādās apakšnozarēs, nodrošinot IT pakalpojumu un produktu piegādi saviem klientiem.

SIA Corporate Solutions valde un vienīgais patiesā labuma guvējs ir Latvijas pilsonis Aigars Ceruss.

Centrālais birojs realizē šādus pārraudzības un iekšējos grupas pakalpojumus:

 • Korporatīvās stratēģijas un biznesa stratēģijas realizācija
 • Biznesa attīstība un sabiedrisko attiecību vadība
 • Finanšu vadība un centralizēti grāmatvedības pakalpojumi (Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta licence numurs AGL0000263)
 • Informāciju tehnoloģiju un IT drošības pakalpojumi
 • Personālvadības un personālnomas pakalpojumi (Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegta licence numurs 37/2021)
 • Biroja vadības un darba vietas nodrošināšanas pakalpojumi
 • Administratīvie un juridiskie pakalpojumi
 • Materiālo un nemateriālo aktīvu pārvaldība

Korporatīvās pārvaldības politikas un svarīgākie pārvaldības procesi

 • Darījumu caurspīdīgums un sankciju kontrole - apņemšanās nodrošināt darījumu caurspīdīgumu un nepieļaut darījumus sankcijās esošām fiziskām vai juridiskām personām .

Esam ieviesuši Iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši likumam par “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu”. Par kontroles realizāciju atbild Grupas galvenais grāmatvedis, un kā ieviestā kontroles mehānisma atbilstības apliecinājums ir saņemts Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta ārpakalpojuma grāmatvedības licence nr. AGL0000263.

 • Informācijas drošības vadība - apņemšanās nodrošināt kompānijas rīcībā esošās informācijas drošību, kuru raksturos tās konfidencialitāte, integritāte un pieejamība.

Grupas darbība ir organizēta atbilstoši standarta ISO/IEC 27001:2013 prasībām, kas apliecina, ka Grupā tiek nodrošināta augsta datu drošība, tiek izvērtēti informācijas apdraudējumu riski, izveidota risku kontrole, tādejādi aizsargājot informācijas konfidencialitāti. Grupas informācijas drošības pārvaldības sistēmas pamatmērķis ir organizācijas informācijas aizsardzība, lai tā nenonāktu svešās rokās vai netiktu sagrozīta, vai neatgriezeniski pazaudēta. Grupa orientējas uz pastāvīgu informācijas sistēmu pieejamības, integritātes un konfidencialitātes nodrošināšanu, kā arī uz informācijas drošības jomu attiecināmo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Līdz 2025. gada beigām uzņēmumu grupa plāno sertificēt atbilstoši ISO/IEC 27001:2013 prasībām programmatūras izstrādes pakalpojumus.

 • Konkurences likumu normu pārzināšana un ievērošana

Grupas uzņēmumi regulāri piedalās valsts, pašvaldību un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rīkotajos iepirkumos. Lai preventīvi ierobežotu likumu pārkāpumu risku saistībā ar konkurences ierobežojošām darbībām no to darbinieku puses, kuru atbildībā ir uzņēmuma dalības nodrošināšana iepirkumos, mēs regulāri veicam atbildīgā personāla apmācības un zināšanu pārbaudes, kā arī sekojam līdzi konkurences likuma normu izmaiņām.

 • Privātuma politika un personu datu apstrāde

Uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta Privātuma politikas - Privātuma politika mārketinga procesu ietvaros; Privātuma politika videonovērošanas procesa ietvaros; Privātuma politika personāla atlases procesa ietvaros. Grupā ir aprakstītas un ieviestas personu datu apstrādes kārtība, visos ar privātpersonu datu apstrādi saistītajos uzņēmuma pakalpojumus. Darbiniekiem, kas apstrādā personu datus, tiek veiktas periodiskas apmācības ar uzņēmumā izstrādātas e-apmācību sistēmas palīdzību.

 • Ētika un pretkorupcijas nostāja

Grupas uzņēmumi savā darbībā ievēro Ētikas kodeksu, Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas politiku. Ētikas kodeksā ir definētas arī Grupas uzņēmumu vērtības un rīcība, ko Grupa sagaida no saviem darbiniekiem, iedzīvinot šīs vērtības ikdienas darbā. Grupa regulāri rīko darbinieku apmācības par pretkorupcijas jautājumiem, kas tiek nodrošināta izmantojot uzņēmumā izstrādāto e-apmācību sistēmu.

 

Ietekme uz vidi

Lai arī Grupai, kā IT pakalpojumu nozares pārstāvim, nav būtiskas ietekmes uz vidi, tomēr, gan attīstot mūsu biroja kompleksu, gan organizējot savus biznesa procesus, mērķtiecīgi strādājam pie savas uzņēmējdarbības radīto emisiju apzināšanas un inventarizācijas, kā arī plānojam un ieviešam risinājumus, kas ļauj samazināt siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju, tādejādi piedaloties ilgtspējīgākas uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā.

Mūsu pirmie soļi, lai mazinātu ietekmi uz vidi, bija mūsu biroja kompleksa rekonstrukcija, kuras ietvaros tika nosiltinātas ēkas, sakārtota notekūdeņu un kanalizācijas infrastruktūra, rekonstruēta aukstā un siltā ūdens trases padeve ēkās, izbūvēta vienota “ēku vadības sistēma”, kas ļauj, izmantojot gāzes apkures sistēmu, rekuperācijas sistēmu un gaisa siltumsūkņu sistēmu, nodrošināt atbilstoši katras telpas zonējuma vajadzībām nepieciešamo gaisa temperatūru un mainīt to atbilstoši konkrētam diennakts laikam.

2023. gadā uzņēmums nomainīja novecojušo gāzes katlu uz vairāku pakāpju kondensācijas gāzes katlu, tā samazinot SEG emisijas apmēru par vairāk kā 20%.

Plānojot savu datu centru, mēs vadījāmies pēc nozares labākās prakses un izvēlējāmies efektīvu iekārtu dzesēšanas risinājumu, panākot projektēto augstu energoefektivitātes PUE indeksu 1.25.

Rekonstruējot iekšējo elektrobarošanas tīklu, uzstādījām tiem katram atsevišķi savu skaitītāju, tādejādi, tas spēj monitorēt, mērīt un pārvaldīt savu elektrības patēriņu dažādos ēku segmentos un pie dažādiem patērētājiem, tādos kā biroja tehnika, datu centri, apkures sistēmas, teritorijas un ēku iekšējais apgaismojums.

Veicot telpu rekonstrukciju, nomainījām ēkās esošās apgaismojuma spuldzes uz energoefektīvākiem LED gaismekļiem, kā arī aprīkojām kompleksa teritoriju ar LED spuldžu laternām.

Arī savos iekšējos biznesa procesos atsakāmies no papīra dokumentu izmantošanas. Ieviešot elektronisko dokumentu vadības sistēmu, samazinājām papīra izmantošanu iekšējo dokumentu apritē, tādos kā atvaļinājumu pieteikumi, iekšējie rīkojumi u.c. Organizējot ārējo dokumentu apriti, maksimāli cenšamies izmantot elektronisku dokumentu un rēķinu apriti, kā arī organizēt dokumentu parakstīšanu tikai elektroniski.

2024. gadā uzsāksim mērīt savas tiešās SEG emisijas jeb 1. tvēruma emisijas un netiešās jeb 2. tvēruma emisijas, kā arī izstrādāsim plānu nākamajiem trim gadiem to samazināšanai par 25%. Piecu gadu periodā apkoposim, uzsāksim mērīt un reducēt visas pārējās netiešās emisijas vērtību ķēdē jeb 3. tvēruma emisijas.

 

ESG īstenošanas pasākumu pārraudzība un ziņojumi

Saskaņā ar šīs politikas principiem tiek identificēti vides, sociālo un pārvaldības jomu risināmie jautājumi. Noteikti ESG mērķi un formulēti uzdevumi, kas kļūst par daļu no Grupas biznesa attīstības plāna.  Uzdevumu izpildi ar periodiskumu reizi ceturksnī pārskata Grupas kvartāla rezultātu pārskata sanāksmēs, bet sākot ar 2024. gada finanšu pārskatu, Grupa apkopo un sniedz pārskatu par ESG jomā īstenoto kopā ar finanšu pārskata vadības ziņojumu.

SIA Corporate Solutions valde ieceļ Ilgtspēju jomu atbildīgos, kas apkopo un pārvalda ESG risināmos jautājumus. Par ESG gada ziņojuma sagatavošanu atbild Grupas finanšu vadītājs.